Privacy Verklaring

Algemene inleiding

Dit is de Privacyverklaring van De Wijnagent, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, KvK-nummer 87399636. De Wijnagent gaat met veel zorgvuldigheid en respect om met persoonsgegevens. De Wijnagent vraagt zo min mogelijk persoonsgegevens op en vernietigt deze gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.

Met welk doel?

De Wijnagent verwerkt persoonsgegevens voor deze doeleinden:

 • het uitvoeren van een koopovereenkomst;
 • het transporteren en verzekeren van het gekochte;
 • het maken van afspraken;
 • het kunnen factureren van geleverde diensten en producten;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

De Wijnagent verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, die door betrokkenen op eigen initiatief aan De Wijnagent zijn verstrekt, ten behoeve van de hierboven vermelde doelen:

 • voornaam/voorletters
 • achternaam inclusief voorvoegsels
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • KvK-nummer van eenmanszaken

Op welke AVG-grondslag?

De Wijnagent verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Met welke derde partijen worden de gegevens gedeeld?

De Wijnagent deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging

De Wijnagent hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als De Wijnagent gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Wijnagent in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang?

De Wijnagent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of wet- en regelgeving.

Cookies

De Wijnagent gebruikt alleen functionele cookies, die zijn nodig voor de werking van de website. Deze cookies worden ook gebruikt als de bezoeker nog geen cookies heeft geaccepteerd.

Waar heeft u, als betrokkene, recht op?

Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u/de betrokkene recht op:

 • informatie, inzage, correctie, aanvulling
 • verwijdering, afscherming, beperking, verzetoverdraagbaarheid
 • intrekking van eerder gegeven toestemming

U kunt naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres:info@dewijnagent.com. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van De Wijnagent.

Doorgifte naar landen buiten de EER

De gegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 januari 2023. De Wijnagent heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.